خشم عجيب گرگان ها بعد از واگذار اولين فينال؛/ درگیری و سقوط یک تماشاچی از طبقه دوم آزاد

تالار بسكتبال آزادى بعد از شكست شهردارى گرگان برابر الرياضى لبنان شاهد صحنه هاى عجيبى بود. ...
خشم عجيب گرگانى ها بعد از واگذارى اولين فينال؛ ...

به گزار ش ورزش سه ، تيم شهردار گرگان كه حت در كوارتر چهارم باز اول فينال سوپرليگ بسكتبال غرب آسيا از حريفش پيش افتاده بود، ناگهان از هم پاشيد و نتوانست برتر خود را برابر ستاره ها خارج حريف حفظ كند.

با اينكه تا يك دقيقه پايان اين باز هواداران پرشور گرگان به شدت تيمشان را تشويق م كردند، ناگهان جو سكوها متشنج شد و شعارهاي قبل از پايان باز به گوش م رسيد كه در نوع خود عجيب بود.

1874113

با وجود اينكه هنوز شهردار گرگان برا پيروز در سر فينال و رسيدن به قهرمان فرصت خواهد داشت، اما شعارهاي همچون مسئولين ب غيرت و با اين همه هوادار والا خجالت داره در لحظات پايان سر داده شد.

اما عجيب ترين و تلخ ترين اتفاق بعد از سوت پايان باز رخ داد. جاي كه برخ تماشاگران وارد زمين شدند و ب نظم عجيب را مقابل چشم بازيكنان، مربيان، داوران و مسئولين خارج رقم زدند.

1874112

در اين ميان درگير بين برخ از تماشاگران در طبقه دوم تالار بسكتبال آزاد ، باعث سقوط يك تماشاچ به كف سالن شد در حال كه بازيكنان، مسوولين و حاضرين در سالن در بهت فرو رفته بودند، برخ افراد از پزشكان برا رسيدگ سريع به اين فرد درخواست كمك كردند.

به نظر م رسد اتفاقات كه بعد از شكست شهردار گرگان رقم خورد، حت تلخ تر از خود اين باخت بود و نمرات منف بسيار را در كارنامه فدراسيون بسكتبال ايران در امر ميزبان به ثبت رساند.

1874111

منبع: ورزش سه