روزنامه فرهیختگان ورزشی| نزدیکان ساپینتو: شروط و لیست یعنی چراغ سبز

جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی دوشنبه ۲۵ اردیبهشت را می بینید.

منبع: خبرورزشی