مدیریت شهر از دریچه برنامه هفتم توسعه کشور

به گزارش خبرنگار ایمنا، شهر به عنوان یک منبع توسعه شناخته شده است و مدیریت شهری در روند توسعه آن و بهبود سکونتگاه های شهری جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده دارد.

توسعه ملی هر کشور بیش از هر چیز به مشارکت، وفاق اجتماعی و احساس مسئولیت افراد جامعه در اداره آن وابسته است که در این راستا در حالی که شاید نگاه صرف خدمات رسان به مجموعه مدیریت شهری سبب از دست رفتن فرصت های مؤثر نقش آفرینی مدیریت شهری در پیشرفت کشور شده است، اما حکومت های محلی و شهرداری ها به عنوان اهرم های اداره امور کشور و ارائه دهنده خدمات عمومی و مدیریت شهری، نقش مهمی در این مشارکت اجتماعی و ایجاد هم بستگی کشور ایفا می کنند.

یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی و تمرکز اختیارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان های اجرایی است که منجر به کندی انجام امور و چالاک نبودن دولت، تشریفات دیوان سالاری و فساد، نارضایتی مردم، نداشتن برنامه ریزی و تصمیم گیری به موقع برای انجام امور و پیشرفت کشور شده است و باوجود دلالت هفت اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ابعاد مختلف موضوع مدیریت شهری شوراها، شهرداری، امور محلی و در نظر گرفتن این امر از برنامه سوم توسعه تاکنون و بعضی از مواد قوانین جاری کشور، این مهم محقق نشده است.

به رغم اهمیت موضوع، باز تنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور، همسو با کشورهای توسعه یافته، به منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، در لایحه برنامه هفتم توسعه این مهم نیز مورد توجه جدی دولت قرار نداشته است، به نحوی که تنها به عنوان یک جز از ماده ۱۰۵ لایحه پیشنهاد شده است.

انتظار می رود در امتداد تأکیدات سیاست گذاری در تمرکززدایی اداری، کوچک سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر شهروندان در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.

برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که بیش از دو سال از موعد تدوین و ارائه آن گذشته است، اما همچنان سخنی از مباحث مربوط به مدیریت شهری در آن به چشم نمی خورد.

در میان انبوه اقداماتی که هر مجلس در دوره قانونی خود انجام می دهد، شاید بتوان بررسی و تصویب برنامه های پنج ساله توسعه کشور را مهم ترین آنها برشمرد؛ برنامه های تاکتیکی که مهم ترین سند هم افزایی و هم گرایی برنامه های عملیاتی هستند و به عنوان مفصلی بین راهبردهای آرمانی اسناد فرادست و فنون پیاده شده در برنامه های کوتاه مدت نقش ایفا می کنند.

همچنین اهمیت برنامه های توسعه به دلیل فراگیری و جامعیت موضوعی از یکسو و سنجش پذیری ماهوی آنها از سوی دیگر موجب می شود تمام حوزه های کاری را در همه انواع و سطوح حکمرانی در برگرفته و برای تخمین تعالی آینده در هر یک از آنها، شاخص ها و معیارهای کیفی و کمی تعریف شود که قابلیت محاسبه دارد.

برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که بیش از دو سال از موعد تدوین و ارائه آن گذشته است، اما همچنان سخنی از مباحث مربوط به مدیریت شهری در آن به چشم نمی خورد؛ این در شرایطی است که رویکرد صحیح به مقوله توسعه شهری همانا نگاهی راهبردی، جامع نگر، آمایشی و مکان محور با هدف مردمی سازی حکمرانی و سپردن امور محلی به مدیریت های محلی برای شکل دادن به بهترین روند توسعه ممکن است.

نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه

با وجود چالش های عدیده در اداره شهرهای کشور و به هنگام نبودن قوانین و مقررات ملاک عمل، همچنان ضرورت و لزوم بازنگری اساسی در نظام مدیریت شهری محسوس نبوده و در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی و روی کار آمدن دولت های متفاوت، با وجود اینکه مفاهیمی همچون مدیریت واحد شهری، مدیریت جامع شهری و مدیریت یکپارچه شهری مورد بحث قرار داشته و احکام مختلفی در این خصوص در برنامه های توسعه پیشین تبیین شده است، اما همچنان اصلاح جزئی ماده ها و تبصره ها و حتی بندهای قانون شهرداری، اصلاح مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در دوره اخیر تنقیح و تنسیق قوانین پیشین در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین از رویکردهایی همچون بازنگری در جایگاه دولت و تحول ساختاری آن در ارتباط با مدیریت شهری، تبدیل شهرداری ها به یک نهاد فرابخشی، تقویت و توسعه شوراهای اسلامی شهر، افزایش نقش سازمان های مردم نهاد و گسترش دایره فعالیت نهادهای محلی و تحصیل واقعی منابع پایدار درآمدی، چشم پوشی شده است و مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار نگرفته و فقط در یک جز از ماده ۱۰۵ اشاره ای به آن شده است.

پیشنهادات الحاقی برای افزایش نقش مدیریت شهری در بخش جمع بندی و پیشنهادات ارائه شده است.

با توجه به اینکه شایسته است در راستای نیل به الگوی حکمروایی مطلوب شهری ضمن پرهیز از تکرار احکام پیشین که زمینه تحقق آنها با توجه به شرایط موجود فراهم نیست و از سوی دیگر برخی از تنگناها و مشکلات که به موجب تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از اهمیت بالاتری نسبت به گذشته برخوردار هستند، راهکارهایی در مقوله مصرف انرژی در ساختمان، توسعه فضای سبز و کمربند سبز، تسهیل شرایط سرمایه گذاری و بهبود فرایندهای ساخت وساز با ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای احداث و عرضه ساختمان و مسکن و تدقیق شرایط و مقررات اداری و استخدامی در راستای واگذاری بخشی از امور تصدیگری به شهرداری ها ارائه شود.

همچنین پیشنهادات الحاقی برای افزایش نقش مدیریت شهری در بخش جمع بندی و پیشنهادات ارائه شده است. بررسی ها نشان می دهد مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهرها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و هر جامعه ای با توجه به عوامل اقتصادی، مؤلفه ای فرهنگی- اجتماعی و سیاسی خود تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد.

امروزه شهرها از دو جنبه اهمیت یافته اند که نخست به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری به عنوان عمده ترین بازیگر نقش خدماتی- تولیدی، در اقتصاد محلی، منطقه ای و حتی ملی مطرح هستند، ازاین رو، توجه به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تری را می طلبد.

در حالی که برنامه ریزی مطلوب و بهینه، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها می شود، ناکامی در رفع مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی های اجتماعی و تخریب محیط زیست خواهد شد.

در ایران با گذشت بیش از ۱۱۵ سال از استقرار بلدیه همچنان شاهد نابسامانی عملکردها در حوزه مدیریت شهری هستیم؛ امروزه مشکلاتی مانند دیرینگی و به هنگام نبودن قانون شهرداری به دلیل گذشت نزدیک به هفت دهه از تصویب این قانون، عمومی بودن روح قانون و نبود مقررات ویژه برای اداره کلان شهرها، نبود نگرش حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از وظایف محلی و وجود تناقضات متعدد، شفافیت نبودن و تعیین تکلیف امور تصدی گری و امور حاکمیتی و حدود اختیارات و مسئولیت ها بین ارکان اداره امور محلی، فربه شدن دولت و کم توجهی به رفع مشکلات جدید شهرها، افزایش مسائل حاد اجتماعی و رفتاری، سطح پایین مشارکت عمومی در اداره امور شهرها، عمر کوتاه دوره های مدیریت شهری و از همه مهم تر، نبود منابع درآمدی پایدار، موجب شده است تا در عمل، تمایل نداشتن به در نظر گرفتن راهبرد مشخص در زمینه مدیریت شهری متبادر شود.

با توجه به اینکه مدیریت شهری نقش اساسی در ثبات، توسعه و عمران شهرها دارد، توفیق در این زمینه ایجاب می کند تا شرایطی فراهم شود که ضمن اعطای اختیار و مسئولیت، توانایی تأمین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی شهروندان را نیز داشته باشد.

در برنامه هفتم توسعه درباره جایگاه شهرداری و شوراها اقدامی انجام نشده است تحولات جهانی طی دهه های اخیر همگام با شهری در قالب یک سیستم ویژه و نسبتا گرایش دولت ها به واگذاری امور محلی به نهادهای منطقه ای و محلی، سبب شده تا در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع انسانی و مادی و در نتیجه نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر باشد.

از نظر سبقه قانونی، با وجود اینکه از سال ۱۳۶۲ مطابق با بند «ب» ماده ۵۲ قانون بودجه، شهرداری ها خودکفا اعلام شدند و وزارت کشور مکلف شد تا ظرف شش ماه لایحه نظام مالی و درآمدی شهرداری ها را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند، اما در عمل تنها سهم دولت در بودجه شهرداری های کشور به تدریج کاسته شد.

به رغم یادآوری هایی که در سند پیوست فصل عمران شهری برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور شده است، این تکلیف با گذشت بیش از سه دهه منجر به ارائه لایحه ای تحت عنوان لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» شد که پس از کش وقوس های فراوان و تعدیل هایی که در آن انجام شد، با در نظر گرفتن بعضی سازوکارهای مالی و مشارکتی بازار و ابزارهای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در طرح های شهری، در عمل تنها نقطه عطف آن به الزام دولت به پرداخت سهم شهرداری ها از مالیات های مستقیم و مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک باز می گردد.

موضوع تفویض اختیارات به سطوح محلی، نداشتن تمرکز اداری و افزایش سهم مردم در امور کشور و به طور خاص تأکید بر منابع پایدار برای توسعه، عمران، مدیریت شهری و روستایی از جمله موضوعات مؤثر مرتبط با مدیریت شهری در سیاست های کلی آمایش سرزمین، شهرسازی و نظام اداری است که انتظار می رود به نحو مقتضی در محتوا یا فحوای احکام هفتم مدنظر قرار گیرد.

بررسی ها نشان می دهد کلیدی ترین مسئله ای که همواره در برنامه های پنج ساله توسعه در ارتباط با مدیریت شهری مدنظر قرار داشته است، موضوع واگذاری وظایف تصدی گری دولت به شهرداری ها و شکل گیری در تمام برنامه های مدیریت جامع یا یکپارچه شهری بوده که به طور تقریبی، توسعه به نحوی تبیین شده است.

در ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه، به دولت اجازه داده شده بود تا بخشی از تصدی ها را به شهرداری ها واگذار کند و در ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه نیز این امر همراه با منابع مالی گوشزد شده است.

برنامه هفتم توسعه در قالب ۱۱۷ ماده و ۲۴ فصل تهیه شده، اما در آن به موضوع شوراها و مدیریت شهری اشاره ای نشده است.

از سوی دیگر در ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، «تدوین» مورد تأکید قرار گرفت و برنامه جامع مدیریت شهری توسط دولت دوباره، برداشت از قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه در رابطه با مدیریت واحد شهری بوده است، اما مقاومت تعدادی از دستگاه های اجرایی و آماده نبودن زیرساخت های لازم در شهرداری ها برای تحقق مدیریت واحد شهری و عوامل دیگر مانع از تحقق این برنامه ها شد، بنابراین در برنامه پنجم توسعه ماده ۱۷۳ جایگزین و به جای مطرح کردن مدیریت واحد شهری بحث «مدیریت هماهنگ شهری» گنجانده شد.

همچنین در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۷۵ ذیل پیشنهاد شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، عضویت شهردار تهران را پیشنهاد داده است. بحث نظام درآمدی پایدار از سوی دیگر در برنامه پنجم توسعه دوباره مطرح شده و در این راستا در قالب ماده ۱۷۴ سیاست هایی مقرر شده است.

در برنامه ششم توسعه با چشم پوشی از ذکر دقیق مباحث مربوط به تغییر ساختار نظام مدیریت شهری در قالب احکام نظام اداری و ذیل ماده ۲۸ به این مسئله اشاره شده است، با این وجود مداقه در برنامه ششم توسعه حاکی است موضوعاتی همچون سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، توسعه مسکن و ساماندهی بافت های فرسوده، پسماندهای شهری، مسجد محوری محلات و توسعه فرهنگی و انتقال زندان ها به خارج از محدوده شهری در ارتباط با وظایف و اختیارات شهرداری ها مطرح شده است.

آنچه در برنامه هفتم توسعه درباره شهرداری ها ذکر شده، فقط مرتبط با وظیفه اجرایی آنها و بحث واگذاری وظایف است و در مورد جایگاه شهرداری و شوراها اقدامی صورت نگرفته است، در حالی که یکی از چالش های جدی نظام اجرایی کشور، تمرکز امور محلی در ساختار دولتی است که به رغم چهار قانون برنامه گذشته و بعضی از مواد قوانین جاری کشور، این مهم محقق نشده است.

برنامه هفتم توسعه در قالب ۱۱۷ ماده و ۲۴ فصل تهیه شده، اما در آن به موضوع شوراها و مدیریت شهری اشاره ای نشده است؛ این برنامه نیز مانند قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که اختیار شوراها در وضع عوارض و تعریف عنوان ها و ترکیب عوارض از آن سلب شده و حتی در بعضی موارد تکالیف بدون بودجه یا تخفیف ها و معافیت هایی نسبت به همین منابع درآمدی معدود شهرداری ها پیشنهاد شده است.

جمع بندی و ارائه پیشنهادهای الحاقی در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری

حدود ۳۴ ماده که ۲۰ ماده به طور مستقیم و ۱۴ ماده به طور غیرمستقیم در لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با امور شهرداری ها و بحث مدیریت شهری است که این مفاد شامل مواردی همچون ماده ۵ با موضوع نبود واگذاری اموال و دارایی های دولت به نهادهای عمومی و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۷ با موضوع واریز جرایم کمیسیون های شبه قضائی به خزانه دولت و ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید، اشاره کرد.

در بین مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها تنها دستگاه اجرایی هستند که بودجه سالانه آنها مستقل از بودجه عمومی کشور و بر اساس تأمین و امور مالی معاملاتی آنها نیز بر اساس مقررات قانون آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها انجام می شود.

به موجب ماده ۱ ، احکام لایحه برنامه به تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تسری دارد، بنابراین با توجه به اینکه در بسیاری از مواد لایحه برنامه از جمله مواد ۵، ۱۳، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ ملاک عمل قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ملاک عمل، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ و ملاک عمل قانون آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ اشاره کرد.

منبع: ایمنا