چاپ ۱۵۰ هزار نسخه نقشه گردشگری تهران

...

منبع: برنا