روزنامه خبرورزشی| پرسپولیس یک بار دیگر عظمتش را نشان داد

جلد روزنامه خبرورزشی یک شنبه ۶ خرداد را می بینید.

منبع: خبرورزشی