آتش سوزی در جنگل های کبیرکوه ادامه دارد

مدیر منابع طبیعی آبدانان گفت: جنگل ها و مراتع کبیرکوه که از ساعت ها قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد.

منبع: ایسنا