ارزیابی عملکرد همه مراکز شبانه روزی بهزیستی در دو ماه اخیر

عباسی مطرح کرد؛ ...
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از ارزیابی عملکرد همه مراکز شبانه روزی بهزیستی در دو ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت امر مراقبت و توانبخشی گروه هدف آسیب پذیر دارای معلولیت، سالمند و بیمار روان مزمن در مراکز شبانه روزی، چک لیست جامع ارزیابی و نظارت فرآیند محور و نتیجه گرا مرتبط با ایمنی و امنیت سلامت گروه هدف در مراکز شبانه روزی توسط دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی و مراقبتی معاونت توانبخشی ستاد سازمان بهزیستی، با هم افزایی و بهره مندی از تجارب کارشناسان تخصصی ۳۱ استان کشور در صف تدوین قرار گرفت.

وی افزود: در یک نهضت و بسیج یکپارچه کشوری طی بازه زمانی دو ماهه مهر و آبان، تمامی مراکز شبانه روزی، پایش و موضوعات چک لیست ارزیابی و نتایج پایش در بخش مستندات واحد ارائه خدمات در سامانه ارمغان بارگذاری شد.

عباسی هدف از این پایش سراسری را اصلاح فرآیندها و مدیریت یکپارچه نظارت بر ارائه خدمات مراقبت از طریق ارتباط مؤثر و اثربخش عنوان کرد و گفت: نتایج ارزیابی در دست بررسی و تحلیل هست تا بر اساس موارد ضعف و تهدید موجود، سیاستگذاری و برنامه ریزی کشوری صورت پذیرد و در اقدامی فرایند محور از ستاد تا صف رفع چالش ها مدیریت شود.

وی افزود: چک لیست ارزیابی مشتمل بر ۶ فصل و ۹۱ موضوع شامل، امنیت فضای فیزیکی تجهیزات با ۳۳ موضوع، امنیت بهداشت ۱۴ موضوع ، امنیت خدمات مراقبت ۱۶ موضوع ، امنیت غذایی ۱۰ موضوع ، امنیت مدیریت ۱۳ موضوع و امنیت رصد ۵ موضوع است. همچنین در اقدام خود نظارتی، تمامی مراکز شبانه روزی نیز به صورت جداگانه وضعیت ایمنی را بررسی و چک لیست را تکمیل کرده اند.

منبع: اخبار اجتماعی مهرنیوز