توصیه امام جعفر صادق ع برای نوروز

...

در روایات اهل بیت ع نیز به فرا رسیدن فصل بهار و سال نو اشاره و اهمیت داده شده است؛ به طوری که امام جعفر صادق علیه السلام این طور فرموده اند:

الإمام الص ادق علیه السلام: « إذا کان ی وم الن یروز ف اغت س ل و الب س أنظ ف ث یاب ک ، و ت ط ی ب ب أطی ب ط یب ک ، و ت کون ذلک الی وم صائما.»

امام صادق علیه السلام فرموده اند: «چون نوروز فرا رسد، بدن خود را بشو و پاکیزه ترین جامه هایت را بپوش و با خوش بوترین عطر ها خودت را معط ر کن و در آن روز روزه دار باش.»

منبع: وسائل الشیع

منبع: اخبار فرهنگی باشگاه‌خبرنگاران