دشمنان درباره حاج قاسم چه گفتند؟ جدول

...

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از جمله شخصیت های خاصی بود که زیر ذره بین نهاد های امنیتی و تحلیلی کشور های غربی قرار داشت، تا جایی که اغلب اندیشکده های آمریکایی درباره شخصیت فرمانده سپاه قدس مطالب قابل تاملی منتشر کرده اند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تحلیل های اندیشکده های آمریکایی درباره ی شهید سلیمانی، برخی خصوصیات این قهرمان مبارزه با تروریسم از دید دشمنان را مورد توجه و تأکید قرار داده اند:

«در همین هفت هشت ماه قبل، اوایل امسال [۱۳۹۸]، نشستند در اندیشکده های آمریکا راجع به حاج قاسم سلیمانی شما مفص ل بحث و بررسی کردند؛ گزارشش را بعد از مد تهایی به نحو محدودی منتشر کردند که دست ما هم رسید. این ها راجع به حاج قاسم خصوصی اتی را ذکر میکنند و میگویند این آدم مانع بزرگی در مقابل اهداف آمریکا است. بعد در بین این خصوصی اتی که از او ذکر میکنند -که حالا میگویند شجاع است، خطرپذیر است، چنین است، چنان است- [میگویند]متعه د است، باایمان است؛ تعه د او یکی از این [خصوصی ات است]. این [طور]است دیگر؛ شخصی ت های ایمانی وقتی که این ایمان را با عمل صالح همراه کنند، وقتی حرکت جهادی بکنند، محصولش میشود شخصی تی مثل این، که قدرت های بزرگ او را تحسین میکنند، حت ی دشمنانش او را تحسین میکنند » ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

و در جای دیگری هم تأکید می کنند: «[سردار شهید سلیمانی]دارای شجاعت و روحیه ی مقاومت بود؛ شجاعت و مقاومت جزو خصلت های ایرانی است. زبونی و عقب نشینی و انفعال و مانند این ها ضد روحیه ی مل ی ما است. آن هایی که اد عای مل ی ت میکنند و عملا زبونی از خودشان نشان میدهند، دچار تناقضند؛ و او مظهر شجاعت بود، مظهر مقاومت بود؛ این را همه مشاهده میکردند و میدیدند». ۱۳۹۹/۹/۲۶

نکته قابل توجه اذعان اغلب این اندیشکده ها و صاحب نظران آمریکایی نسبت به میزان افزایش فزاینده محبوبیت حاج قاسم سلیمانی در میان مردم و حتی برخی سیاستمداران است. متفکرین و تحلیل گران آمریکایی و غربی به نقش بی بدیل سردار سلیمانی در افزایش و تثبیت قدرت ایران اسلامی و جبهه ی مقاومت اشاره می کنند که نشان دهنده تصویر جالب این اندیشکده ها از این شهید بزرگوار است.

«خط رهبری» در این گزارش بخشی از مطالب و تحلیل های مقامات و اندیشکده های مطرح آمریکایی درباره سردار سلیمانی قبل و بعد از شهادت ایشان را مورد بررسی قرار داده است که حاوی نکات بسیار قابل توجهی است:

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران