اقتصاد پ رتکرارترین کلید واژه در پیام های نوروزی رهبر انقلاب از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۳

...

۳۴ سال از زمانی که حضرت آیت الله خامنه ای از جایگاه رهبری نظام جمهوری اسلامی اولین پیام نوروزی را خطاب به ملت ایران ایراد فرموده اند، می گذرد، همان نوروز ۱۳۶۹ و اولین نوروز بعد از فقدان رهبر کبیر انقلاب.

مسائل اقتصادی، پیشرفت کشور و انسجام ملی از جمله کلید واژه های پرتکرار و مهمی هستند که ایشان در طی این سال ها بر آن تأکید داشته اند.

حضرت آیت الله خامنه ای در سال های اخیر به ویژه از سال ۱۳۸۷ به بعد، عمده ترین مسئله ای که بر روی آن تأکید و پافشاری داشته اند، مسائل اقتصادی و حمایت از تولید داخلی و رشد و توسعه چرخه اقتصاد کشور بوده است. آنگونه که نامگذاری سال ها نیز گویای این مهم است.

ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ نیز بر مسئله اقتصاد تأکید اساسی کرده و فرموده اند:«در سال جدید نیز تکیه بر مسئله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد.»

در جدول زیر پیام های نوروزی رهبر انقلاب از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید؛

 

 

سال

پیام رهبر انقلاب

۱۳۶۹

ما امسال عید نوروز را در حالی برگزار می کنیم که خدای متعال با فقدان بزرگ رهبر عظیم الشأنمان، امتحان سختی از ما کرد و دوران سختی را بر ما گذراند. آن فقدان، محنت بزرگی بود. امیدواریم که خدای متعال، روح آن بزرگمرد را با ارواح مقدسه ی انبیا و اولیا محشور کند و او را از ما راضی نماید و ما را در راه او، مستمر و مستدام بدارد. امیدواریم که خداوند، نظر لطف و محبت خود را که در طول این یازده سال همواره بر این ملت و بر این نظام داشته است، باز هم آن را بر ما مستمر بگرداند و ما بتوانیم به کمک خدا و با حرکت در راه او و با استغفار و توبه ی الیالل ه، متاع ح س ن و قدرت و قو ت و عزت الهی را برای خودمان و برای این ملت بزرگ و فداکار تأمین کنیم.

۱۳۷۰

شما ملت عزیز ما توانستید با کمکهای خودتان به دولت و به مردم آسیب دیده کشور، کاری بکنید که در طول تاریخ گذشته ما بی سابقه بود. ما زلزله های بسیاری را دیده ایم؛ حوادث طبیعی بسیاری را در گذشته از نزدیک شاهد بوده ایم؛ حادثه یی با عظمت زلزله یی که در شمال پیش آمد، بعضا در گذشته هم اتفاق افتاده بود؛ لیکن هیچوقت نشده بود که آثار و عوارض آن حوادث تلخ، به این سرعت به سمت بهبودی پیش برود که در این بار اتفاق افتاد. البته کمبودها در آن مناطق زیاد است؛ لیکن آنچه که از پیشرفت امور و کمک به زلزله زدگان و آسیبدیدگان و تأمین مسکن و غیر اینها اتفاق افتاد، به برکت همکاری و همدوشی مردم با دولت و تلاش فراوان ملت و دولت در این زمینه بود.

۱۳۷۱

یکی از حوادث سال گذشته، از هم پاشیده شدن امپراتوری بزرگ و کشور ات حاد جماهیر شوروی و زوال یک ابر قدرت بود که حقیقتا حادثه ای بزرگ در زمان و تاریخ ما به حساب میآید. این حادثه از چند نظر حائز اهمیت است: او لا از این نظر که موجب شد در خلال کشورها و ملتهایی که استقلال و آزادی خودشان را به دست آوردند، کشورها و ملتهای مسلمان نیز به این امتیازات برسند. میلیونها مسلمان در این منطقه و در همسایگی ما توانستند آشکارا و با صراحت، آرزوها، آرمانهای اسلامی و فرهنگ خود را بر زبان بیاورند و آن را مطرح کنند؛ در حالی که دهها سال از این حق طبیعی محروم بودند.

۱۳۷۲

آنچه که من به برنامه ریزان و مسؤولین دولتی مؤک دا سفارش میکنم، این است که در این برنامه توج ه کنند که هدف اصلی، کمک به طبقات محروم جامعه باشد. این، چیزی است که ما را به «عدالت اجتماعی» نزدیک میکند. هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی، عبارت از تأمین عدالت است و رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقد مه آن است. ما نمیخواهیم سازندگی کنیم که نتیجه این سازندگی یا نتیجه رونق اقتصادی، این باشد که عد ه ای از تمک ن بیشتری برخوردار شوند و عده ای فقیرتر شوند. این، به هیچ وجه مورد رضای الهی و رضای اسلام و مورد قبول ما نیست.

۱۳۷۳

تذک ری که میخواهم عرض کنم این است که از آغاز سال جدید، دو شاخص را به عنوان شعار برای خودمان قرار دهیم: این دو شاخص، عبارت است از «وجدان کار» و «انضباط اجتماعی». این دو شاخص، برای همه ما، در هر جا که هستیم بسیار مهم است. «وجدان کار» یعنی این که اگر کاری را به عهده گرفتیم و انجام آن را تعه د کردیم - چه این کار، برای شخص خودمان یا خانواده خودمان؛ جهت نان درآوردن باشد، و چه کاری اجتماعی و مردمی و مربوط به دیگران باشد آن را خوب و کامل و دقیق و تمام انجام دهیم. به تعبیر معروف، برای آن کار، «سنگ تمام بگذاریم». اگر ملتی دارای «وجدان کار» باشد، محصول کار او خوب خواهد شد، و وقتی محصول کار نیکو شد، وضع اجتماعی، به طور قطع بهبود پیدا خواهد کرد.

۱۳۷۴

من عرض میکنم امسال هم می خواهم دو توصیه بکنم. یک توصیه این است که آن دو شعار [شعارهای سال ۷۳] را زنده نگه داریم... توصیه دوم که آن هم برای جامعه ما بسیار مهم است، «انضباط اقتصادی و مالی» است. من این را از آحاد ملت و مسؤولین کشور و مأمورین دولت، امسال تقاضا دارم. انضباط اقتصادی و مالی یعنی مقابله با ریخت و پاش، زیاده روی و اسراف. ریخت و پاش مالی و زیاده روی در خرج کردن و زیاده روی در مصرف، به هیچ وجه صفت خوبی نیست. نه اسمش جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشی است. فقط اسمش «بیانضباطی اقتصادی و مالی» است.

۱۳۷۵

من همه را به رعایت منابع مالی کشور توصیه میکنم... اسراف در ثروت عمومی و موجودیهای این کشور و منابع طبیعی و نیز در آنچه که با زحمت زیاد به دست میآید و اسراف در نان و آب و انرژی و نیروی انسانی، همه اینها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصیه ای است که ما در سال گذشته و سالهای قبل از آن عرض کردیم که عبارت از «انضباط» است. اگر بخواهیم با اسراف مبارزه کنیم، باید برای این کار برنامه ریزی انجام گیرد و آن را مسؤولان دولتی انجام دهند. بنابراین، توصیه او ل من، مبارزه با اسراف و زیاده روی و نابود کردن اموال عمومی و اموال شخصی است؛ چون اموال شخصی هم، به نحوی به اموال عمومی برمیگردد.

۱۳۷۶

من امسال میخواهم مثل سالهای قبل، به همه مردم یک سفارش بکنم. بحمدالل ه سفارشهایی که شده، مورد توج ه قرار گرفته است. هم مردم توجه کرده اند و هم مسؤولان، و من توق عم از هر دو است؛ هم از مردم و هم از مسؤولان. من می خواهم به مردم عزیزمان عرض کنم که امسال همه سعی کنند اسراف را کنار بگذارند. متأسفانه در زندگیهای ما اسراف وجود دارد. اسراف یعنی تضییع نعمت الهی؛ یعنی نشناختن قدر نعمت الهی. البته بیشتر، مخاطب ما در این سخن، افراد متمک نند. افرادی که تهیدتست یا متوس طند، به نظر میرسد که کمتر اسراف میکنند... کنار گذاشتن اسراف در چیزهایی که به نظر کوچک می آید؛ مثل اسراف در مصرف بی روی ه آب، ضروری است.

۱۳۷۷

امسال توصیه مهم من عبارت است از صرفه جویی. دولت هم باید صرفه جویی کند؛ ملت هم باید صرفه جویی کند. دولت، علاوه بر صرفه جویی بایستی راههای صرفه جویی را هم به مردم تعلیم دهد. تا وقت نگذشته است - تا ماههای او ل سال، سپری نشده است - بایستی فهرستی از انواع صرفه جوییهایی را که مردم میتوانند بکنند - در آب، نان، بنزین و در مصارف گوناگون و همه چیزهایی که برای صرف آنها مجبوریم از سرمایه های کشور و نفت مصرف کنیم - و راههای صرفه جویی در آنها را به مردم تعلیم و نشان دهند؛ مردم هم جد ا سعی کنند که صرفه جویی نمایند.

۱۳۷۸

سالی که در این ساعت و در این روز آغاز میشود، سالی است با امیدها و با امکانات فراوان و انشاءالل ه با توک ل به خدا، سالی متناسب با خواستها و ارزشهای ملت ایران است. از مهمترین خصوصیات امسال این است که مصادف با صدمین سال ولادت امام بزرگوار ماست. به همین مناسبت جا دارد که این سال را سال امام خمینی رحم الل ه علیه  بدانیم و بنامیم. فقط هم نامیدن و عنوان، کافی نیست. باید ان شاءالل ه همه سعی کنند شخصیت بزرگوار امام خمینی را با همان ابعاد عظیم، به درستی بشناسند و خصوصیات آن را ان شاءالل ه در زندگی خود و زندگی ملت و عرض و طول معنوی کشور، ا عمال و پیاده کنند.

۱۳۷۹

سال جدیدی را در پیش رو داریم و همان طور که میدانید، امسال، هم در آغاز و هم در پایان خود، مزی ن به عید مبارک غدیر است؛ یعنی سال ۱۳۷۹، دو عید غدیر دارد. بسیار مناسب است که ما این سال را به این مناسبت، «سال امام امیرالمؤمنین، علیبن ابیطالب علیه الس لام» بدانیم و بنامیم و خودمان را به آن بزرگوار نزدیک کنیم... امیرالمؤمنین علیه الس لام در زندگی حکومتی خود، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بیاغماض و بیگذشت بود. ماهم باید همینطور باشیم. آن حضرت نسبت به حق خود و به سهم خود، بسیار پرگذشت بود؛ همه ما نیز باید همین گونه باشیم.

۱۳۸۰

در زمینه آنچه که ما در سال ۸۰ باید به عنوان شعارهای اساسی خودمان به آن نگاه کنیم، من دو نقطه مهم را مطرح میکنم: نقطه او ل، اقتدار ملی است. اقتدار ملی برای یک کشور، حفظ کننده هویت او، مایه عز ت او و وسیله رسیدن او به آرمانهاست. نکته دوم و نقطه ی اساسی دیگر مسأله اشتغال است. سال را باید از آغاز تا پایان، سال تلاش برای ایجاد اشتغال مفید و مول د قرار دهیم. در مطالعات عمیق و بررسیهای همه جانبه اقتصادی، به این نتیجه میرسیم که نقطه عزیمت و شروع، عبارت است از تلاش برای اشتغال. برای جامعه ما شایسته نیست که جمع بزرگی از مردم جوانان- از اشتغال مفید و مول د محروم باشند.

۱۳۸۱

امسال، سال شمسی ما، هم در فروردین و هم در آخر سال در اسفند، با عاشورای حسینی مقارن و مصادف است. بنابراین جا دارد که ما امسال را «سال عز ت و افتخار حسینی» بدانیم. امیدواریم ملت عزیز ما با تمس ک به معنویت حسین بن علی علیه الس لام و با آشنایی بیشتر با آن بزرگوار، عز ت و افتخار و سربلندی را برای خود کسب کند؛ همچنان که بحمدالل ه به برکت آن حضرت و به برکت اسلام و قرآن، از عز ت و افتخار معنوی برخوردار بوده و هست.

۱۳۸۲

نکته ای که امسال اضافه میکنم و به آن تأکید میورزم، این است که همه ی مسؤولان در سه قو ه، باید نهضتی را برای خدمت رسانی به مردم شروع کنند. ممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه ها را در پیش رو داشته باشیم و اجرا کنیم؛ باید در میان آنها آنچه خدمت رسانی عمیقتر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب میشود، اولوی ت پیدا کند. به ویژه این کارها باید بیشتر در خدمت قشرهای مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد... مسؤولان باید مردم را در قبال یک گزارش درست و متقن، مختار به قضاوت کنند تا مردم بتوانند کارآمدی نظام را به چشم ببینند و نسبت به آن قضاوت نمایند. نهضت خدمت رسانی به مردم یک مبارزه ی بزرگ و سنگین است؛ زیرا خدمت رساندن به عموم مردم با منافع بعضی گروههای خاص تضاد پیدا میکند و این جاست که باید با مبارزه و هم ت و عزم راسخ وارد میدان شد.

۱۳۸۳

سال ۸۳ آخرین سال دولت خدمتگزار کنونی است؛ همچنانکه مدت مسؤولیت پنج ساله ی اول رئیس قوه ی قضائیه و مجلس ششم شورای اسلامی دوران مسؤولیت خود را به پایان میبرند. آنچه که در این سال مناسب و لازم است که انجام بگیرد، این است که مسؤولان بخشهای مختلف به مردم گزارش بدهند که در دوران مسؤولیتی که در حال پایان یافتن است یا پایان یافته، چه خدمت بزرگ و چه کار شایسته ای را برای مردم انجام داده اند. دولت خدمتگزار، قوه ی قضائیه و مجلس شورای اسلامی به مردم پاسخ دهند که آنچه را که به عنوان شعار کار خود بر زبان آورده اند و همچنین آنچه را که مطالبات عمده ی رهبری در این سالها بوده است، چگونه تحقق بخشیده اند. درواقع سال ۸۳، سال پاسخگویی سه قوه به ملت ایران است.

۱۳۸۴

آنچه برای مردم و مسؤولان - هر دو - حایز اهمیت است، عبارت است از همکاری و حفظ وحدت ملی و همبستگی عمومی ملت در قبال آنچه مسؤولان موظفند انجام دهند. ادامه ی این راه از یک طرف، و همکاری مردم و مسؤولان از سوی دیگر، میتواند ما را در پیشرفت این راه و پیشبرد این اهداف والا کمک کند. بنابراین امسال «همبستگی ملی و مشارکت عمومی» میتواند شعار بزرگ ملت ایران باشد. یقینا مشارکت عمومی مردم - چه در انتخابات و چه در مسائل گوناگونی که این دولت و همچنین دولت آینده در پیش رو دارد - و همبستگی ملی آنان خواهد توانست به پیشرفت برنامه ها کمک کند.

۱۳۸۵

در این مقطع زمانی، یاد و نام مبارک پیامبر اعظم از همیشه زنده تر است؛ و این یکی از تدابیر حکمت و الطاف خفی ه ی الهی است. امروز امت اسلام و ملت ما بیش از همیشه به پیغمبر اعظم خود نیازمند است؛ به هدایت او، به بشارت و انذار او، به پیام و معنویت او، و به رحمتی که او به انسان ها درس داد و تعلیم داد. امروز درس پیغمبر اسلام برای امتش و برای همه ی بشریت، درس عالم شدن، قوی شدن، درس اخلاق و کرامت، درس رحمت، درس جهاد و عزت، و درس مقاومت است. پس نام امسال به طور طبیعی، نام مبارک پیامبر اعظم است. در سایه ی این نام و این یاد، ملت ما درس های پیغمبر را باید مرور کند و آنها را به درس های زندگی و برنامه های جاری خود تبدیل کند.

۱۳۸۶

ملت ما باید هشیار باشد. تلاش برای سازندگی کشور و عمده تر و مهمتر از آن، تلاش برای اتحاد کلمه و یکپارچگی ملی و اتحاد امت اسلامی ادامه یابد. عاقلانه، هوشیارانه، خردمندانه و مدبرانه بایستی این اتحاد را حفظ کرد و روزبه روز تقویت کرد. من به همین جهت به مسأله ی اتحاد کلمه ی ملتمان اهمیت میدهم. و به نظر من امسال، سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» است؛ یعنی در درون ملت ما اتحاد کلمه ی همه ی آحاد ملت و قومیتهای گوناگون و مذاهب گوناگون و اصناف گوناگون ملی؛ و در سطح بین المللی، انسجام میان همه ی مسلمانان و روابط برادرانه ی میان آحاد امت اسلامی از مذاهب گوناگون و وحدت کلمه ی آنها.

۱۳۸۷

من برای این سال دو چیز را انتظار می برم... در این سال باید نوآوری فضای کشور را فرا بگیرد و همه خود را موظف بدانند که کارهای نو و ابتکاری را در سایه ی مدیریت صحیح و تدبیر درست در فعالیت کشور وارد کنند. انتظار دوم این است که فعالیتهایی که در سالهای گذشته انجام گرفته است، کارهایی که دولت کرده است، سرمایه گذاریهای بزرگی که مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخشهای مختلف چه سرمایه گذاری مادی، چه سرمایه گذاری معنوی انجام داده اند، اینها به شکوفایی برسد و مردم نتایج آن را در زندگی خود حس کنند. لذا من امسال را «سال نوآوری و شکوفایی» می نامم و انتظار دارم که ان شاءالله هم در زمینه ی نوآوری و هم در زمینه ی شکوفایی، ملت ما شاهد نتایج شیرینی باشند.

۱۳۸۸

ما بایستی الگوی مصرف را اصلاح کنیم. ما بایستی به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم. مسئولین کشور در درجه ی اول - چه قوه ی مقننه، چه قوه ی مجریه، و چه سایر مسئولین کشور؛ قوه ی قضائیه و غیر آنها - و اشخاص و شخصیتها در رتبه های مختلف اجتماعی، و آحاد مردم ما از فقیر و غنی، بایستی به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را اصلاح کنند. اینجور مصرف کردن در همه ی زمینه ها - در امور ضروری زندگی، در زیادیهای زندگی - مصرف کردن بی روی ه و بدون منطق و بدون تدبیر عقلانی، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم مردم و بخصوص از مسئولین درخواست میکنم، خواهش میکنم که در این زمینه فعالیت خودشان را در این سال زیاد کنند، افزایش بدهند و برای اصلاح الگوی مصرف برنامه ریزی کنند. لذا من این سال را، سال «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف» میدانم.

۱۳۸۹

امسال برای اینکه ما بتوانیم آنچه را که در این دعای شریف به ما تعلیم داده شده است و وظیفه ی ماست، انجام بدهیم، برای اینکه بتوانیم بر طبق اقتضائات کشور و ظرفیتهای کشور حرکت کنیم، احتیاج داریم به اینکه همت خودمان را چند برابر کنیم؛ کار را متراکم تر و پرتلاش تر کنیم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری میکنم. به امید اینکه در بخشهای مختلف، بخشهای اقتصادی، بخشهای فرهنگی، بخشهای سیاسی، بخشهای عمرانی، بخشهای اجتماعی، در همه ی عرصه ها، مسئولین کشور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گامهای بلندتر، با همت بلندتر، با کار بیشتر و متراکم تر، راه های نرفته ای را بپیمایند و به هدفهای بزرگ خود ان شاءالل ه نزدیکتر شوند. ما به این همت مضاعف نیازمندیم. کشور به این کار مضاعف نیازمند است.

۱۳۹۰

همین تحریمهائی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند، به قصد این بود که یک ضربه ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته ی آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه ای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال میکنند. لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه ی اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.

۱۳۹۱

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.
بنابراین همه ی مسئولین کشور، همه ی دست اندرکاران عرصه ی اقتصادی و همه ی مردم عزیزمان را دعوت میکنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی» است.

۱۳۹۲

کار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست جمهوری است که درواقع مقدرات اجرائی و سیاسی و به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامه ریزی می کند. ان شاءالله مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آینده ی نیکی را برای کشور و برای خودشان رقم بزنند. البته لازم است هم در زمینه ی اقتصاد، هم در زمینه ی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد. با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد. با دل پرامید و پرنشاط باید وارد میدان ها شد و با حماسه آفرینی باید به اهداف خود رسید. سال ۹۲ را به عنوان «سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی» نام گذاری می کنیم و امیدواریم به فضل پروردگار، حماسه ی اقتصادی و حماسه ی سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان و مسئولان دلسوز کشور تحقق پیدا کند.

۱۳۹۳

در نگاه به سال ۹۳ آنچه به نظر این حقیر مهم تر از همه است، دو مسئله است: یک مسئله همین مسئله ی اقتصاد و دیگری مسئله ی فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمینه توق عی که وجود دارد، تلاش مشترکی است میان مسئولان کشور و آحاد مردم. آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحق ق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیری تی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضروری است؛ هم عرصه ی اقتصاد، هم عرصه ی فرهنگ. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحق ق پیدا نخواهد کرد. مردم در گروه های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ مل ی میتوانند نقش آفرینی کنند. مسئولین هم برای اینکه بتوانند کار را به درستی پیش ببرند، احتیاج به پشتیبانی مردم دارند. آنها هم بایستی با توک ل به خدای متعال و با استمداد از توفیقات و تأییدات الهی و کمک مردمی، مجاهدانه وارد میدان عمل بشوند؛ هم در زمینه ی اقتصاد و هم در زمینه ی فرهنگ...
لذا به گمان من آنچه در این سال جدید پیش رو داریم، عبارت است از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با هم ت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و مل ت ما را معی ن کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را این قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم مل ی و مدیری ت جهادی».

۱۳۹۴

دولت، کارگزار مل ت است؛ و مل ت، کارفرمای دولت است. هرچه بین مل ت و دولت صمیمی ت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، مل ت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهم ی ت و توانایی های مل ت را بدرستی بپذیرد، هم مل ت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند... لذا به نظر من امسال را باید سال همکاری های گسترده ی دولت و مل ت دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: «دولت و مل ت، همدلی و هم زبانی». امیدواریم این شعار در عمل تحق ق پیدا کند و هر دو کف ه ی این شعار، یعنی مل ت عزیزمان، مل ت بزرگمان، مل ت با هم ت و با شجاعتمان، مل ت بصیر و دانایمان، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.

۱۳۹۵

برادران ما در دولت کارهای وسیعی کرده اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینه ی بخشنامه ها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه ی ما است؛ که من ان شاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد. بنابراین آنچه که من به عنوان شعار امسال انتخاب میکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل».

۱۳۹۶

اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توج ه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من علاج را در این میبینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه ی کلیدی و مهم ی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه ی هم ت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من علاج در این است که این نقطه ی کلیدی را امسال درست شناسایی کنیم. به اعتقاد من این نقطه ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتا اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه ریزی و دسته بندی بکنیم، تصو ر این است که کار بمیزان زیادی جلو خواهد رفت و موف قی تهای چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد. لذا من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کل ی است، بعد تولید و اشتغال.

۱۳۹۷

درباره ی سال ۹۷ -سالی که از این لحظه آغاز میشود- آنچه مهم است، این است که همه باید سخت کار کنند. بنده در شعارهای سالها معمولا مخاطب را مسئولین قرار میدادم؛ امسال مخاطب، همه ی آحاد مل ت و از جمله مسئولین خواهند بود. مقد متا عرض کنم، مسئله ی اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است لکن مسئله ی اصلی ما امسال هم مسئله ی اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید مل ی؛ یعنی اگر چنانچه تولید مل ی را -با شرحی که ان شاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد- همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم -هم مسئله ی اشتغال، هم مسئله ی سرمایه گذاری و بقی ه ی چیزها- حل خواهد شد. آسیبهای اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی محور، تولید مل ی است. بنابراین اگر تولید مل ی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است؛ سال «حمایت از کالای ایرانی». این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد مل ت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند. البت ه این حمایت از پنج شش جهت، ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد را من ان شاءالله در سخنرانی باز خواهم کرد و تشریح خواهم کرد و آنچه را که قشرهای مختلف مردم و مسئولین گوناگون کشور میتوانند انجام بدهند، ان شاءالله مطرح خواهم کرد.

۱۳۹۸

امسال مسئله ی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله ی تولید را به عنوان محور فع الی ت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان شاءالله در سخنرانی روز او ل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حت ی میتواند مشکل ارزش پول مل ی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله ی تولید به نظر من مسئله ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از او ل سال تا آخر سال ان شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان شاءالله حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.

۱۳۹۹

امسال بنده عرض میکنم «جهش تولید»؛ امسال سال جهش تولید است. این شد شعار امسال؛ کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان شاء الله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان شاء الله به وجود بیاورد. البت ه این احتیاج به برنامه ریزی دارد؛ سازمان برنامه به نحوی، مجلس شورا و مرکز تحقیقاتش به نحوی، قوه ی قضائی ه به نحوی -قوه ی قضائی ه هم نقش دارد- مجموعه های دانش بنیان به نحوی. مجموعه های جوان و مبتکر بحمدالله در کشور زیادند و بنده در طول امسال -سال ۹۸- و سال قبل، با تعدادی از اینها نشست های بسیار خوب و مفیدی داشتم، آنها را از نزدیک دیدم، حرفهایشان را از نزدیک شنفتم؛ جوانهای علاقه مند به کار و پای کار و پ رامید و پ رنیرو و پ رانگیزه و پ ر استعداد و ابتکار. اینها بحمدالله هستند؛ اینها باید همه در برنامه ریزی ها شرکت کنند و این کار با برنامه ریزی ان شاء الله پیش برود.

۱۴۰۰

امسال -سال ۱۴۰۰- یک زمینه ی خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود دارد که از این بایستی حد اکثر استفاده را کرد. باید این حرکت با جد ی ت دنبال بشود و به طور عمده حمایتهای قانونی و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. چه این دولت تا وقتی که بر سر کار است، چه دولت آینده از او ل استقرار بایستی هم ت خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف کند و حمایتهای لازم را انجام بدهد و ان شاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد. لذا من شعار امسال را این جور تنظیم کردم: «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»؛ یعنی شعار این است: تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایتهای لازم را انجام بدهیم و مانعها را از سر راه تولید برداریم. امیدواریم ان شاءالله به لطف الهی این شعار تحق ق لازم را پیدا کند.

۱۴۰۱

امسال هم من تولید را میخواهم مطرح کنم. منتها یک لایه ی جدید، یک چهره ی جدید از تولید را میخواهم مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشد: یکی اینکه اشتغال آفرین باشد، یکی اینکه دانش بنیان باشد. تولید دانش بنیان، مت کی به دانش، دانش جدید و پیشرفتهای علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشد. البته همه ی تولیدها اشتغال آفرین است منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاری اش انبوه است، اشتغال آفرینی اش آنچنان نیست، لکن بعضی نه، اشتغال آفرین است که حالا من ان شاءالله توضیح اینها را در سخنرانی فردا تا حدودی عرض خواهم کرد. اگر چنانچه ما تولید دانش بنیان را معیار قرار بدهیم و به دنبال تولیدی برویم که دانش بنیان باشد با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد ان شاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم میرسد که ما در همه ی این هدفهای اقتصادی مان یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلوی محسوسی ان شاءالله خواهیم داشت. مسئله ی اشتغال آفرینی هم همین جور. بنابراین امسال ما شعارمان عبارت شد از این: «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین». این تولید است.

۱۴۰۲

من با توجه به همه ی جهات، هم تور م، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهم است، تور م که مشکل اصلی است، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال را اینجور اعلام میکنم: «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است. یعنی باید همه ی هم ت مسئولین متوج ه این دو موضوع باشد. در درجه ی او ل مسئولین، در درجه ی بعد همینطور که گفتم فعالان اقتصادی و فع الان مردمی و کسانی که دستشان میرسد کاری انجام بدهند و فع الان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکند در این زمینه ها، همه ی اینها باید متوجه این دو نکته ی اصلی باشند، در درجه ی اول مهار تور م، یعنی واقعا تور م را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند و مسئله ی تولید را افزایش بدهند. بنابراین [شعار سال] شد مهار تور م و رشد تولید.

۱۴۰۳

 حادثه تلخ کرمان در سالگرد شهید سلیمانی، سیل بلوچستان و حوادثی که برای ماموران حافظ امنیت در ماه های اخیر اتفاق افتاد، از حوادث تلخ سال گذشته بودند اما حادثه غزه را باید تلخ ترین حادثه به شمار آورد.

در سال جدید نیز مسئله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود.

جمع بندی نظرات کارشناسان اقتصادی ما را به این نتیجه می رساند که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله «تورم»، «اشتغال» و «ارزش پول ملی» مسئله «تولید» است و به همین دلیل در چند سال گذشته برموضوع تولید تکیه شده است.

بر همین اساس در سال جدید نیز تکیه بر مسئله تولید است و انتظار داریم که در موضوع تولید یک جهش روی دهد.

باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت های بزرگ مردمی فعال شوند.

با توجه به این موضوع، شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم» قرار داده شده است و امیدواریم با برنامه ریزی مناسب برنامه ریزان کشور و همکاری صاحب نظران و مشارکت عملی فعالان اقتصادی، زمینه تحقق این شعار به بهترین وجه فراهم شود.

 منبع: خبرآنلاین

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران