ببینید | اجرای احساسی محمد شهنواز در عصر جدید | من که سر جنگ ندارم ...

محمد شهنواز شرکت کننده عصر جدید با صدای خوش و آواز خوبی که خواند به مرحله نیمه نهایی عصر جدید راه یافت.

منبع: همشهری