سحری چی بخوریم ؟ | هرگز این غذاها را در سحر نخورید

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درخصوص وعده غ ذایی س حری در ماه مبارک رمضان توصیه هایی کرد که در ادامه می خوانید.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از وبدا، دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره نک ات مهم تغذیه ای در وع ده س حر گفت: در وعده سحر از غذاهای کم حج م و غن ی از م واد مغ ذی ک ه ک م نم ک ، ک م چ رب و ک م ش یرین هس تند اس تفاده ش ود. اص ولا مصرف زیاد قند، نمک و چربی موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف مواد غ ذایی ش یرین در وع ده س حری توص یه نمی ش ود. م واد غ ذایی ش یرین ب ا تحری ک انس ولین و ورود سریع قند خون به داخل سلول ها و در نتیجه افت قند خون موجب گرسنگی زودرس می شود.

عبداللهی با بیان این که در وعده سحری مق دار مناس بی از س بزی ه ای مختل ف س بزی خ وردن و س الاد مص رف ش ود، تاکید کرد: با توجه به این که ک م آب ش دن ب دن و خش کی گل و می توان د زمین ه را ب رای اب تلا ب ه کووی د ف راهم کن د، در وع ده س حر س بزی هایی ک ه آب بیش تری دارن د و در ط ول روز از تش نگی و ک م آب ی ب دن جل وگیری می کنن د، مثل کاهو، خیار و گوجه فرنگ ی مص رف ش ود.

وی در ادامه گفت: نوش یدنی های خیل ی ش یرین مث ل نوش ابه های گ ازدار، ش ربت ها و چای خیل ی ش یرین و چ ای پررن گ ه م موج ب تش نگی ، خش کی ده ان و گل و در ط ول روز می ش وند و توص یه می شود در وعده سحر مصرف نش وند. چ ای پررن گ ب ه ای ن دلی ل ک ه م در اس ت می توان د موج ب دف ع آب ب دن و کم آبی در طول روزه داری شود.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: غ ذاهای پرپ روتئین مث ل ان واع کب اب، جوج ه کب اب، م اهی و غ ذاهای خش ک و پ رروغن مث ل کتل ت و کوک و، سوس یس و کالب اس، پیت زا، کل ه پاچ ه و ه مچن ین غ ذاهای چ رب و س رخ ش ده و پ ر ادوی ه موج ب احس اس تشنگی و خشکی دهان در طول روز می ش وند. به ویژه در ش رایط فعل ی ک ه ب ا ش یوع بیم اری کووی د مواج ه هستیم، بهتر است در وعده سحر مصرف نشوند به طور کلی غذاهای ساده و سبک مثل انواع پلو و خورش در حجم کم برای افرادی که فعالیت بدنی بیشتری در طول روز دارند و یا غذاهای سبک تر شبیه وعده صبحانه برای افرادی که در طول روز فعالیت کمی دارند برای بعد سحر می تواند مناسب باشد.

منبع: همشهری