اجاره آب قنات در طهران قدیم چند بود؟ سند

...

اجاره قنات برای تأمین آب مصرفی منازل و همچنین برای کشاورزی و باغداری در سراسر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی رواج داشت و تعدادی از اسناد این اجاره نامه ها نیز موجود است. یک اجاره نامه قنات مربوط به سال ۱۲۸۹ شمسی به این شرح است:

«سید محمد زارع، قناتی را در روستای جوشقان استرک از همسر مجتهد و دختر محمدابراهیم تاجر اجاره کرده است. شرط اجاره این است که باید هر ساله ۱۲من گندم، ۱۲من هندوانه و ۱۲من جوزق [غوزه پنبه]، بدون احتساب کرایه حمل، تحویل دهد. مالیات و لایروبی قنات برعهده صاحب قنات است».

سند دیگری مربوط به سال ۱۳۰۷ شمسی در دسترس است و از متن آن معلوم می شود مؤجران احتمالا آب قنات را با بخشی از محصول زراعی خود اجاره می کردند. متن این اجاره نامه چنین است: «استیجار شرعی نمود آقا عباسعلی... از جناب آقای عبدالکریم، فراش تلگرافخانه... تمامی مجری المیاه [محل عبور آب]دو نفر و نیم آب قنات علائی... الی مدت دو سال تمام... به مال الاجاره مقدار بیست و شش م ن گندم و بیست و شش م ن جوزق [غوزه پنبه]اول چین و دوم چین بالمناصفه که هر سالی بیست و شش م ن گندم و جوزق... مال الاجاره را تسلیم نماید و صیغه مؤاجره بنهج [به شیوه، به رسم]شرع جاری گردید».

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران