قیمت دلار از چه زمانی برای ایرانی ها مهم شد؟

...

در دوره مظفری و تا پایان دوره قاجار و حتی در دوره پهلوی اول پول خارجی در ایران همچنان پول بریتانیا بود و اصلا دلار آمریکا کجا بود و چی بود و این طوری بود: «به موجب قرارداد دارسی در عهد مظفری امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت در جنوب و مرکز ایران در ازای پرداخت ۲۰ هزار لیره استرلینگ به صورت نقد و ۲۰ هزار لیره استرلینگ از سهام شرکت بهره برداری و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص سالیانه تمامی شرکت هایی که بر اساس این امتیاز تأسیس می شدند، به مدت ۶۰ سال واگذار شد...

این قرارداد تا پایان دوره قاجار برقرار بود و در دوره پهلوی اول به موجب قراردادی جدید، انگلیسی ها برای هر تن نفت ۴ شیلینگ معادل یک پنجم پوند به ایران پرداخت می کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می دادند...

در بودجه بندی ایران که از سال ۱۲۸۹ و بنا بر قوانین مشروطه آغاز شد خبری از درآمد نفتی نبود و درآمد نفت تا این زمان در بودجه منظور نمی شد و صرف کار های عمرانی، خرید اسلحه و تقویت قوای دفاعی کشور می شد... به این ترتیب در بودجه اصل جامعیت و وحدت هم رعایت نمی شد و برخی درآمد ها در حساب های مخصوص خزانه متمرکز متمرکز نمی شد».

تا پیش از جنگ جهانی دوم، دلار در ایران پول خارجی ناشناسی بود

در دوره پهلوی دوم و از سال ۱۳۲۰ شرایط تغییر کرد و از سال ۱۳۲۷ بودجه نفتی شد و قیمت نفت برای ایرانی ها مهم شد و این طوری شد: «ماده واحده ای به مجلس شورای ملی تقدیم و مقرر شد که وزارت دارایی پرداخت های شرکت نفت را در بودجه منظور نماید. این کار گامی بزرگ در تحقق اصل جامعیت بودجه بود... از سال ۱۳۲۷ نیز تصویب شد که عایدات به دست آمده از فروش نفت در حساب جداگانه ای نگهداری و طبق مقررات تعیین شده برای سال های مختلف به کار های تولیدی اختصاص داده شود... در واقع از سال ۱۳۲۷ با رشد درآمد های نفتی اندیشه استفاده از درآمد های نفتی برای اداره امور کشور شکل گرفت و طی دو برنامه عمرانی هفت ساله که از سال ۱۳۲۷ آغاز شد درآمد های نفتی صرف سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولیدی شد.

اما به تدریج سهم برنامه های توسعه ای از درآمد نفت کم شد و بخشی از آن وارد بودجه جاری دولت شد و بودجه ایران نفتی شد چرا که به دلیل اجرای طرح های عمرانی، تأسیساتی مانند بیمارستان ها و دانشگاه ها به وجود می آمد که نیاز به بودجه جاری داشت».

این طوری بود که قیمت دلار برای ایرانی ها مهم شد و البته کار به همین جا ختم نشد و بعد ها در سال ۱۳۳۲ کودتای ۲۸ مرداد رخ داد و در نتیجه آن در سال ۱۳۳۳ قرارداد کنسرسیوم نفتی در ایران منعقد شد و همزمان با افزایش سلطه سیاسی و نظامی آمریکا به ویژه بر اروپا، قیمت نفت دلاری شد و، چون بودجه ایران وابسته به نفت شده بود قیمت نفت و قیمت دلار در زندگی مردم مهم تر هم شد.

از سال ۱۳۲۷ که بودجه ایران نفتی شد قیمت دلار هم در ایران مهم شد

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران