این عمل نزد خداوند از ۲ ماه روزه داری و اعتکاف محبوب تر است

...

توجه و رسیدگی به امور همنوعان ایمانی از تأکیدات مهمی است که در منابع دینی مان به وفور دیده می شود تا جایی که امام سجاد ع ضمن حدیث مفصلی، ثواب برآوردن نیاز برادران دینی را از دو ماه روزه و اعتکاف نزد خداوند محبوب تر معرفی کردند.

ابوحمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام نقل می کند: هر که حاجت برادرش را برآورد به برآوردن حاجت خداوند آغازیده و خداوند به سبب این کار صد حاجت او را که یک از آن ها بهشت است برآورد و هر که اندوه و گرفتار برادرش را بزداید خداوند اندوه ها روز رستاخیز او را بزداید هر چند بسیار سخت باشند ... به خدا سوگند که برآوردن نیاز برادر دینی از دو ماه روزه و اعتکاف پ در پ در ماه حرام در پیشگاه خداوند محبوب تر است.

متن حدیث:

م ن ق ض ل أ خ یه ح اج فیحاجه الله بها [ف ب ح اج الل ه ب د أ ]و ق ض الل ه ب ه ا م ائ ح اج ف ی إ ح د اه ن ال ج ن و م ن ن ف س ع ن أ خ یه ک ر ب ن ف س الل ه ع ن ه ک ر ب ی و م ال ق ی ام ب ال غا م ا ب ل غ ت ... و الل ه ل ق ض اء ح اج ت ه أ ح ب إ ل الل ه م ن ص ی ام ش ه ر ی ن م ت ت اب ع ی ن ب اع ت ک اف ه م ا ف ی الش ه ر ال ح ر ام .

منبع: برنا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران