ایران شهریار، شهریار ایران؛ پاسخ جالب برای اقامت در اروپا

...

یکی از بزرگ ترین ویژگی های شهریار که موجب شده آثارش در میان شاعران معاصر از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد، استقرار او در جایگاه بزرگ ترین شاعران دو زبانه تاریخ ادبیات ایران است. شهریار که از سلسله شاعران فارسی گوی آذربایجان است، به دلیل تسلط ماهرانه به زبان فارسی و پیوند آن با ظرایف ترکی، شایسته دریافت عنوان فوق شده است. در این میان دیوان شهریار منبع مهم و قابل توجهی برای بازتاب عاطفه های میهنی اوست. شهریار در جای جای آثارش از مقام میهن یاد می کند و مقام ایران را گرامی می دارد.

بخش قابل توجهی از سروده های شهریار، مربوط به آن دسته اشعاری است که در آنها، عواطف میهنی و دلدادگی شاعر به ساحت مقام میهن متجلی شده است.

وطن شاعر برابر ایران در شعر او از جایگاه والایی برخوردار است و اگر چه گستره ارادت سلطان غزل معاصر به آستانه این وطن به سالیان دوره حاکمیت هخامنشیان و کوروش باز می گردد، منتهی به خوبی پیداست که علاقه و شیفتگی شهریار به ایران پس از اسلام، بسیار مشعوفانه است. به عبارتی گاهی گذشته های بسیار دور توجه شاعر را به خویش می خواند و او را مفتون عظمت و شکوه دوران باستان می سازد، اما با یادآوری این که ایران با آغوش باز و سویدای دل، دین اسلام را پذیرفت، بر ایرانی و مسلمان بودن خویش می بالد و نیش دوری از آن عظمت ظاهری با مشاهده نوش صبغه اسلامی ایران فراموش می کند.

یک نکته بسیار مهم پیرامون اشعار میهنی شهریار، توجه او به اسلامیت ایران است. به جرأت می توان گفت وطن در اندیشه شهریار و در وادی شعر های او، رنگ و بوی کاملا شیعی دارد. در نظام فکری و ادبی شهریار، مذهب ایرانی مساوی اسلام و ایران مذهبی مساوی ام القرای اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پر واضح است که قالب قصیده و مثنوی بیش از ظرف غزل، مجال انعکاس چنین ایده های اجتماعی را دارد. در شعر شهریار هم، اگر غزل بیش از همه، در خدمت اشعار عاشقانه و گاهی عارفانه او قرار گرفته، این قصیده ها و مثنوی های اوست که منعکس کننده دیدگاه های اجتماعی و گاهی سیاسی او گردیده است.

در این مقاله با نگاهی به اشعار شهریار، جایگاه ایران در شعر او کاویده شده است. در کنار آن به افکار اجتماعی به ویژه بیگانه ستیزی و موضع گیری او در برابر بیگانه گرایان پرداخته می شود. در پایان مطلب نیز یادداشتی پیرامون اشعار ترکی شهریار درج می شود.

شهریار در پاسخ به دعوت یکی از دوستانش که او را برای اقامت در اروپا دعوت می کند، ضمن رد دعوت او، زبان به نصیحت گشوده، می گوید:

جان من بازآ به جای خود که جانان پیش ماس ت

مدع ی آرایش تن می کن د، ج ان پیش ماس ت

ب ا چ راغ عل م راه بت پرس ت ان می رون د

کعب ه چش م انداز ما و راه ایم ان پیش ماس ت

آفتاب حکمت از مش رق به مغ رب می رود

چشم ه زاین ده اش راق و عرف ان پیش ماس ت

دیوان شهریار، ج۱، ص ۲۹۳

شاعر شیرین سرای معاصر، در یکی دیگر از قصاید خود با عنوان اتمام حجت ضمن یادآوری لزوم حفظ وحدت ملی ایران، خاطرنشان می سازد که جاودانگی کشور، در طول سده های پیشین مدیون حفظ معنویت و اتحاد بوده است:

دستی به اتح اد برآرید و ع دل و داد 

با دست اتح اد ت وان داد ع دل داد

ایران به معن ویت جاوید زن ده ب ود 

این زنده مرده است که آن مرده زن ده باد

دیوان، ج ۲، ص ۹۸۱

وی در جایی دیگر با تأکید بر تلاش جوانان و لزوم «غریدن» آنها، آبادی و عمران وطن را در گرو ایجاد «یک جنبش اساسی» در این کشور می داند:

پیام من به گ ردان و دلیران 

جوان ان و جوانم ردان ایران

یکی غریدنم باید که، چون رع د 

کند آشفت ه خواب نره شیران

یک جنبش پدید آید اساسی 

در این کشور مدارش با مدیران

دیوان، ج۱، ص ۳۴۴

سپس ضمن پافشاری بر این که پیکار و جانبازی در راه میهن، به آغوش کشیدن عروس فتح را- ولو در حال شهادت- به دنبال دارد، اظهار می کند که اگر دشمن خون شاعر را بر زمین بریزد، کلمه ایران نقش خواهد بست:

خوش ا پیکار جانب ازان میه ن

 آغ وش عروس فت ح، میران

گرم خون ریخت دشمن، شهریارا 

به خون دانی چه بندم نقش، ایران

همان- ۳۴۷

بسیاری از اشارات شهریار به ایران مربوط به آن بخش از شعر های اوست که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سخن در تکریم و اعزاز آذربایجان- که به نظر شاعر عضو لاینفک ایران است- می باشد.

آذربایجان در اندیشه شهریار، سر ایران است، به همین دلیل، هر موقع هجومی از جانب دشمن کشور را تهدید کند، این آذربایجان برابر سر پیکر است که باید بیش و پیش از همه خود را آماده دفاع و فداکاری کند.

روز جانب ازیست ای بیچ اره آذربایج ان 

سر تو باشی در میان هر جا که آید پای جان

هر زیانی کو قض ا باش د به ایران عزیز. 

چون تو ایران را سری، بیشت رسد سهم زیان

دیوان، ج۱، ص ۳۵۱

شهریار آذربایجان را اگرچه بلاگردان ایران و حافظ و پاسدار کاخ استقلال این مرز و بوم می داند، در عین حال اگر انتقادی نیز دارد، آن را به صراحت باز می گوید: ای بلاگردان ایران سینه زخمی به پیش 

تیر باران بلاباز از تو می جوید نش ان

کاخ استقلال ایران را بلا بارد به س ر 

پای دار ای روز ب اران ح واث ن اودان

دیگران را مژده راحت رسد از هر طرف 

با تو عرض تسلیت هم کس نیارد در میان

دیوان، ج۱، ص ۳۵۲

شاعر با اشاره به این که آذربایجان خاستگاه زرتشت پیامبر است، نسبت به اشاعه سخنان تفرقه انگیز که بوی تهدید و تجزیه از آن ها به مشام می آید، هشدار می دهد و خطاب به آذربایجان می گوید:

تو هم ایون مه د زرتشتی و فرزندان تو 

پ ور ایرانن د و پاک آئین ن ژاد آریان

اختلاف لهج ه ملیت نزاید به ر کس 

لت ی با یک زبان کمت ر به یاد آرد زمان

گر بدین منطق تو را گفتن د ایرانی ن ه ای 

صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان

همان

شهریار قطعه شعر فوق را «جوش خون ایرانیت» خویش می داند و می گوید:

این قصیدت را که جوش خون ایرانیت است

 گوهرافش ان خواستم در پای ایران ج وان

شهریارا تا ب ود از آب، آت ش را گزن د 

ب اد خ اک پ اک ایران ج وان مه د ام ان

دیوان- ج۱، ص ۳۶۵

شهریار در قطعه شعر بلند «فردوسی» که در بخش «مکتب شهریار» دیوانش درج شده، با بیان این که ایران «کشور یاد های یک قوم اصیل» می باشد، عظمت تاریخی سرزمین نمان را یادآور شده می گوید:

در قعر هزار ساله غار قرون

از کشور یاد های یک قوم اصیل

کانجا غرق غرور قومیت اوست

یک منظره شکوهمندی خفته است

یک دورنمای دلفروز تاریخ

ایران قدیم

دیوان- ج۳، ص ۱۱۱۵

شهریار، فردوسی را پیکره غرور ملیت ایرانی و خلاق غرور قومیت ما می داند و او را فرمانده جنگ های فرهنگی ایران زمین معرفی می کند:

توفنده از او حمیت و احساسات

داننده راز انفجار کلمات

افتاده به روی نقشه های جنگی

فرمانده جنگ های فرهنگی ماست

خلاق غرور قومیت ما

او شاعر ایده آل ما فردوسی است

دیوان، ج۲، ۱۱۱۶

قلم فردوسی در نظر شهریار، کار هزاران جنگجو می کند و بدین سان از کاخ بلند فارسی مراقبت می نماید:

او شاعر قهرمان ما فردوسی است

او را قلم آن کرد که شمشیر نکرد..

او کاخ زبان پارسی کرد بلند...

او شاعر ایده آل ما فردوسی است

تصویر کند عشق و فداکاری ها

والامنشی ها و فداکاری ها

تصویر کند مفاخر ایران را...

همان، ص ۱۱۱۸

و در پایان، چنین عظمت فردوسی و شاهنامه- این تاریخ منظوم ایران- را یادآور می شود:

دنیا همه یک دهن به پهنای فلک

بگشوده به اعجاب و به تحسین تمام

با هر چه زبان و ترجمان دل و جان

در گوش تو با دهان پر می گویند:

فردوسی و شاهنامه جاویدانند...

همان، ۱۱۲۱

شهریار همچنین در قطعه ای به نام «تهران و یاران» به یاد کرد دوران حضورش در پایتخت چنین می گوید:

من ن ه آن م که فراموش کن م ته ران را 

شب ته ران و شع اع و شفق شم ران را

پور کردستان که جوانانه به جنگش خیزن د

 هرگ ز ایران نفروش د طم ع ت وران را

بخش مهمی از اشعار میهنی و به اصطلاح «ایرانیات شهریار» مربوط به آن شعر هایی است که در ردیف «ادبیات حسرت» می گنجد. شهریار هر کجا از قفقاز و سرزمین های ایرانی آن سوی ارس که بر اثر بی لیاقتی شاهان ناتوان و در پی انعقاد عهدنامه های سیاه گلستان و ترکمانچای به اشغال روسیه درآمد، سخن به میان می آید، بی اختیار عنان اختیار از دست می دهد و زبان اشک و دریغا گویی به تکلم وا می دارد.

اوج «قفقازیه» های شهریار در اشعار ترکی اوست، منتها در شعر های فارسی نیز به ویژه در مثنوی «افسانه شب» بخش «شبیخون»، شاعر با تصویرآفرینی فوق العاده قوی، هجوم لشکر روس و دفاع مردم آران را از خاک ایران به نمایش می گذارد، به گونه ای که آدمی خیال می کند شهریار درست در شب حمله روس به ایران در صحنه حاضر بوده، و آن نبرد ها را به چشم دیده است.

شهریار با اشاره مستقیم به حملات روس که طی آن ایلات آران، با سلاح سنگ و چوب و بیل و کلنگ در مقابل سپاه تا بن دندان مسلح روس دفاع می کنند؛ تنها مورخی است که از نقش قهرمانانه زنان آرانی در مبارزه با دشمنان روس سخن می گوید. صاحب این قلب که اندک مطالعه ای در زمینه تاریخ هجوم روس به ایران داشته، در کتاب های تاریخی در بیان دفاع زنان ایران در مقابل لشکر تزار سطری ندیده است، جز مثنوی شبیخون شهریار:

دیده آن سیل شبیخ ون سپاه 

چ ون بلایی که بب ارد ناگ اه

بی س لاحی ز هن ر داش ته ب از 

دس ت ایلات رشید قفق از

ف وج ق زاق ب ه ف رمان ت زار 

رو نه اده اس ت ب رای ت ات ار

ایل بی اسلح ه ش ایان دریغ

 تن به تن جنگد و با خنجر و تیغ

آن هجومش همه با توپ وتفنگ 

وین دفاعش همه با بیل وکلنگ

شیرزن ها چ و گ وزن گس تاخ 

که دل شیر بدرد ب ا ش اخ

بیل بر دوش به پشت شوه ر

سن ع اج ب دو کرده سپ ر

دخت ران زلف پریش ان از باد. 

چون غزالان که رمن د از صیاد

مت واری هم ه در کوه و کم ر 

سنگ بارن د ع دو را بر س ر

مادری نع ش پس ر در آغوش

 چنگ در رخ زده و رفته ز هوش

دخت ری س ر به ب ر نام زدش 

همس ری کرده به خواب ابدش

شهریار همچنین در قطعه «شیون شهریور» از زبان خورشید عالم افروز که رخ بر خاک آذربایجان- خاستگاه زرتشت- سائیده است، از مام میهن این گونه دلجویی می کند: ای وط ن آم ده ب ودم ب ه س لام ن وروز 

مگ رم کوکب اقب ال ت و تاب د پیروز

آم دن م در پ ی آن کوکب آف اق اف روز 

لیک از این غمکده رفتم همه درد و همه سوز

دگر ای مادر غمدیده به خون زیور کن

 جش ن نوروز بهل، شیون شهریور کن

در این قطعه شعر، در تبیین منظور شهریار از ماجرای «شهریور» هم می توان به مسئله اشغال ایران توسط متفقین و هم مسئله «اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان» که هر دو حرکت اشغالگرایانه در شهریور ماه اتفاق افتاده است، اشاره کرد.

او در قطعه دیگری نیز که با عنوان «مهمان شهریور» سروده، به بیرون رفتن قوای اشغالگر شوروی از خاک ایران در سال ۱۳۲۵ اشاره می کند و از خروج «مهمان ناخوانده» شادمانی می کند:

خوان به یغما برده آن ناخوانده مهمان می رود 

آن نمک نشناس بشکسته نمکدان می رود

از حریم بوست ان ب اد خ زانی بست ه بار

یا سپ اه اجنب ی از خاک ایران می رود

قحط و ناامنی و بیماری و فقر آورده است 

گو بماند زخم، باز از سینه پیکان می رود

دیوان، ج۱، ص ۲۹۸

البته احساس وطن دوستی و مبارزه با استبداد و خونریزی، در اندیشه شهریار جنبه جهانی دارد و محدود به ایران نیست. قطعه شعر های قهرمانان لینگراد، پیام به انشتین، پیام دانوب به جامعه بشر و... بازتاب دیدگاه جهانی شهریار در راستای حس وطن پرستی و ابراز عواطف میهنی است.

در بررسی اشعار میهنی شهریار، اشعار ترکی او نباید فراموش شود. اصولا بخش مهمی از شعر های او که در مضامین اجتماعی و وطن سروده شده به زبان مادری اوست. یکی از مهم ترین سروده های شهریار اشارتی مستقیم به جدایی سرزمین های ایرانی قفقاز و تجزیه خاک ایران دارد، قطعه شعری است که خطاب به محم د راحیم شاعر قفقازی سروده است:

ایگیت لر یوردو قفقازیم، سنه مندن سلام اولسون

سنین عشقین دن ایراندا، هنوز صبری تالان واردیر

آنام تبریز منه گهوار ده سویلردی: یاوریم بیل

سنین قالمیش اوتایدا خال لی تئل لی بیر خالان واردیر

آراز دشمن الینده بیر قلیچ تک اورتانی کس دی

اونون اولادی وارسا بیل، سنی یاده سالان واردیر ۲

شهریار در بیت پایانی این غزلواره از این که قفقاز اسیر حاکمیت کفر شده، ناراحتی خود را بیان و به شاعران آن سوی ارس توصیه می کند که مراقب مقاصد شوم روس ها باشند:

بیزی کفر اهلی استرسه، یکون چاتماق اوچون ایستر

بیزه بونلاردان آرتیق قالس ا بیر یرتیق پالان واردیر

شاعر ایران در شعر دیگری برای سلیمان رستم از شاعران معروف قفقاز سروده، از جدایی برادران ایرانی و اسارت ایرانیان قفقازی در چنگال بیگانگان ناله سر می دهد:

آغ گویر چین نه روا دیر، کی ایشیقلیق قوشو، سن تک

یات ا بایق وش یوواسین دا، ق الا خف اش آر اسین دا

دیوان ترکی شهریار، ص ۸۴

شهریار در قطعه دیگری که خطاب به یکی از اقوام خود به نام میرابوالفضل حسینی متخلص به «حسرت» که در زمان فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان ۱۳۲۵ شمسی به همراه عده ای دیگر، از ایران متواری شد، سروده، از خوردن فریب شیطان و افتادن در دام تجزیه طلب ها و بیگانه گرا ها بر حذر می دارد و می گوید:

جاهللیقدا تو را دوش ن چ وخ اولار 

مظلوم لارین آهی بیر گون اوخ اولار

قیش یاخینلار تور آتانلار یوخ اولار

ظلم ون دگ ر، اورگ ی نین باشین ا

 آوچ ی قویار باش یه رین قاشین ا

یازیق جوان شیطانی گورجک چاشار 

یولدان چیخیب بولودلی داغلار آشار

حقی تاپان خض ر اولی مینلر یاش ار

نه یاخشی دیر الله سوزون اینانماق 

بلا ل رده صب ر ائ له یب، دایانم اق ۳

دیوان ترکی شهریار- ص ۵۷

شهریار همچنین در یک موضع گیری بسیار آگاهانه، در پاسخ به عده ای بچه کمونیست که شاعر بزرگ ایران را از سرودن شعر فارسی بر حذر می داشتند، می گوید:

دنین آذر ائلی نین بیر یار الی نیسگیلی یم من نیسگیل اولسام داگولوم بیر ابدی سویگلی یم من

ائل منی آتسادا اوز گولشنیمین بولبولی یم من ائلیمین فارسیجادا در دینی سویلر دیلی یم من

ابدیت گولویم من ۲

دیوان ترکی شهریار، ص ۷۲

توجه شهریار به عنوان یک ایرانی دوستدار وطن، به شعر ترکی، از راه عشق به احیای زبان مادری بوده است. پس توان گفت که چهره ادبی شهریار از دو نیم رخ شعر فارسی و شعر ترکی تشکیل یافته است. هر دو سوی این نیم رخ ها، صورت زیبا و دلنشین «شهریار ایران» را تشکیل می دهند.

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران