سیمای امام زمان در سور بقره

...

خداوند در قرآن به مهم ترین امور عالم و قوانین و سنن آن پرداخته است. یکی از این امور مهم، مسئله مهدویت با زیرشاخه های آن یعنی آخرالزمان و عصر ظهور است که صد ها آیه از آیات قرآن را به خود اختصاص داده است. این آیات به آیات المهدی مشهورند که معرفت آن از احادیث تفسیری اهل بیت وحی علیهم السلام به دست می آید.

وقتی از زاویه نگاه مهدویت سراغ سوره های قرآن می رویم، مشاهده می کنیم آنچه که ما به اسم تفسیر تاکنون خوانده بودیم، برداشتی ذوقی از قرآن بود؛ به عنوان نمونه آیات اولیه سوره بقره به موضوع مهدویت اشاره دارد. در این آیات می خوانیم: ب س م الل ه الر ح م ن الر ح یم ؛ الم ذ ل ک ال ک ت اب ل ا ر ی ب ف یه ه د ل ل م ت ق ین ال ذ ین ی ؤ م ن ون ب ال غ ی ب و ی ق یم ون الص ل ا و م م ا ر ز ق ن اه م ی ن ف ق ون در این کتاب [با عظمت]هیچ شکی نیست؛ سراسرش برای متقین هدایت است. آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند.

در این آیات خداوند می فرماید یکی از ویژگی های متقین و یا درج بالایی از تقوا، ایمان به غیب است که طبق حدیث، مصداق آن امام غائب است.

امام صادق علیه السلام ذیل این آیه فرمود «أ م ا ال غ ی ب ف ه و ال ح ج ه ال غ ائ ب »؛ یعنی منظور از «غیب» در این آیه، حجت غائب است. کمال الدین صدوق، ج ۱، ص ۱۸

یا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود «هنگامی که خداوند در ظهور و قیام قائم ما تعجیل کند، او زمین را پر از قسط و عدل می کند، همان طور که قبل از آن پر از ظلم و جور شده بود ... خوشا به حال صبرپیشگان در زمان غیبت او خوشا به حال آنان که به پیروی از راه و روش امامان تقوا پیشه می کنند؛ همان کسانی که خداوند در کتابش به: أ ل ذین ی ؤ م ن ون ب ال غ ی ب توصیفشان کرده است؛ ف إ ذ ا ع ج ل الل ه خ ر وج ق ائ م ن ا ی م ل أ ال أ ر ض ق س طا و ع د ل ا ک م ا م ل ئ ت ظ ل ما و ج و را ... ط وب ی ل لص اب ر ین ف ی غ ی ب ت ه ط وب ی ل ل م ق یم ین ع ل ی م ح ج ت ه م أ ول ئ ک و ص ف ه م الل ه ف ی ک ت اب ه و ق ال : ال ذ ین ی ؤ م ن ون ب ال غ ی ب .» کفای الأثر، ص ۶۰

امام صادق علیه السلام نیز در روایتی دیگر فرمود منظور خداوند عز وجل از «ال ذ ین ی ؤ م ن ون ب ال غ ی ب » کسی است که اقرار به قیام قائم کند که آن حق است؛ م ن أ ق ر ب ق ی ام ال ق ائ م أ ن ه ح ق . امام محمدباقر علیه السلام فرمود «منظور از غیب، بعث و نشرها، و قیام قائم و رجعت است؛ ه و ال ب ع ث و الن ش ور و ق ی ام ال ق ائ م و الر ج ع ه .» تأویل الآیات، ص ۳۳

نکت مهمی که از جمع بندی این روایات برداشت می شود این است که قرآن سبب هدایت متقین است؛ این متقین در وهل اول ایمان به امام غایب یعنی امام عصر عجل الله تعالی فرجه دارند؛ یعنی پای تقوای آن ها بر ایمان به امام عصر استوار است؛ بنابراین قرآن هدایت خاص خود را برای مؤمنان حقیقی به امام قرار می دهد.

منبع: تسنیم

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران